ประกาศฯ เรื่อง การใช้สถานที่และอัตราค่าใช้บริการสถานที่เป็นครั้งคราว พ.ศ. 2561