Booking UTK

สถานที่

พิมพ์
PDF

 

 

สนามกีฬา

พิมพ์
PDF

ยินดีต้อนรับ

พิมพ์
PDF

ยินดีต้อนรับท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ booking utk ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทุกท่าน เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลใช้สถานที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ โดยภายในเว็บไซต์ทั้งหมดพัฒนาขึ้นจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะมีการปรับปรุงเวอร์ชั่นให้ทันสมัยต่อไป