ประกาศ เรื่องการใช้สถานที่และอัตราค่าบริการสถานที่เป็นครั้งคราว