แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้สถานที่และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. ๒๕๕๕